obr1.jpg
obr2.jpg
obr3.jpg

Lesu zdar!

 

 

Příměstský les

 

    Příměstský les – je les v bezprostřední blízkosti města či sídelní aglomerace. Termín příměstský nevyjadřuje žádnou funkci lesa ani funkční kategorii, a může být proto chápán pouze jako charakteristika vyjadřující polohu lesa v krajině. Jeho funkční poslání může být různé - může převládat funkce rekreační, ale často také funkce bioklimatická (zmírňování rychlosti větru či teplotních extrémů, zvyšování vzdušné vlhkosti apod.) nebo hygienická (zadržování prachu, mikroorganismů, hluku, regenerace a ionizace vzduchu atd.). Příměstský les patří z hlediska kategorizace lesů do kategorie lesů zvláštního určení.

    Město Dvůr Králové nad Labem si nechalo do této kategorie zařadit 550,64ha lesa z celkové výměry svých lesů. Jedná se především o les bezprostředně navazující na kraj města za nemocnicí, který je díky snadné dostupnosti, ve velké míře využíván obyvateli města k vycházkám a dále o lesní porosty v lokalitách Zátluky a Betlém. Tento les sice nenavazuje přímo na město, ale je hojně využíván turisticky. V lokalitě Zátluky (název zůstal po dávno zaniklé vesnici, jejíž pozůstatky se v lese stále nacházejí) naše společnost obnovila několik malých rybníčků sloužících k zadržení vody v lese a v roce 2005 byl rekonstruován  Zátlucký rybník – retenční nádrž o rozloze 1,6ha, všechny tyto vodní objekty spojuje síť udržovaných cest a pěšin.

Lokalita Betlém je zase pozoruhodná kulturní památkou – nachází se zde kamenný betlém věhlasného sochaře Matyáše Brauna a areál Betléma je turistickou cestou spojen s Hospitalem v Kuksu.

Na území městských lesů se nachází také přírodní památka Čertova Hrady o rozloze 1,88ha. Tato památka byla vyhlášena Výnosem  MŠ VU ze dne 19.11. 1949.  Jedná se o balvaniště peruckých a korycanských pískovců, představující hodnotné území z přírodovědného a krajinotvorného hlediska.

   Záměrem naší společnosti, a zařazení těchto porostů mezi lesy zvláštního určení je toho dokladem, je hospodařit v těchto lokalitách takovým způsobem, aby byly podpořeny  tzv. mimoprodukční funkce lesa.

  To znamená, že produkce dříví není v příměstském lese nejdůležitějším výsledkem hospodaření. Veškerá činnosti v lese jsou prováděny s ohledem na to, že na daném území je pro vlastníka lesa a tedy i pro nás, důležitější, že les je využíván lidmi k oddechu, procházkám, sportu a rekreaci.   

  

    

Tel.: +420 499 622 474 | Email: lesydvur@lesydvur.cz